Home / การป้องกันและกำจัดปลวกแบบใช้สารเคมี

การป้องกันและกำจัดปลวกแบบใช้สารเคมี

ก่อนจะเริ่มทําบริการต้องมีการสํารวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐาน ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทําบริการ
1. การป้องกันและกําจัดปลวก ครั้งที่ 1 - ซีนน้ํายาเคมีตามรอยแยก รอยแตกที่อยู่รอบๆอาคารและจุดที่พบปัญหา โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง ซีนน้ํายาเคมีให้ทั่วถึง - สเปรย์เคมีน้ําตามบริเวณขอบบัวภายในอาคาร บริเวณห้องน้ําหรือจุดที่มีความเสี่ยง - ในกรณีที่เจอตัวปลวกหรือทางเดินปลวกก็ทําการติดตั้งสถานีเหยื่อกําจัดปลวกในจุดที่เจอปัญหา เป็นการป้องกันการลุกลาม ของปลวก
2. การป้องกันและกําจัดปลวก ครั้งที่ 2 - 7 - ตรวจเช็คปัญหาตามจุดต่างๆ สเปรย์เคมีน้ําจุดที่มีความชื้น ตามขอบตู้ ตามแนวขอบบัวภายในอาคารเพื่อป้องกัน การลุกลามของปลวก - ตรวจเช็คสถานีกําจัดปลวกที่ติดตั้งไว้ และเติมเหยื่อในกรณีที่มีการกินเหยื่อของปลวก
3. ให้คําแนะนําในการป้องและกําจัดปลวกเบื้องต้น เช่น การวางสิ่งต่างๆไม่ควรวางชิดผนังจนเกินไป เคมีที่ใช้ - FIPRONIL 2.5% W/V / อย.วอส 468/2555 อัตราส่วนผสม 50 cc/น้ํา 5 ลิตร - FENOBUCARB 20% W/V / อย.วอส. 461/2556 อัตราส่วนผสม 125 cc/น้ํา 5 ลิตร

ใบอนุญาตเลขที่ 5/2551 , ใบรับแจ้งเลขที่ 4/2557

บริษัทฯได้รับอณุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย

ระบบ ISO 9001:2008

จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน

Top