Home / Blogs / กำจัดยุงและแมลงบินโดยพ่นหมอกควัน

กำจัดยุงและแมลงบินโดยพ่นหมอกควัน

  1. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจอาคารและโดยรอบอาคารตามสัญญาจ้างโดยละเอียดเพื่อสำรวจดูร่องรอย แหล่งเพาะพันธุ์  หรือพื้นที่บริเวณใดที่คาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หลบซ่อนของยุงและแมลงบินเพื่อทการกำจัดปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด
  2. เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจตัวอาคารเพื่อสำรวจดูจุดที่คาดว่าเป็นทางเข้าออกของยุงและแมลงบินใช้เข้ามาในอาคาร
  3. แจ้งรายงานการสำรวจดังกล่าวให้เจ้าของอาคารรับทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขหรือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขจุดดังกล่าว
  4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการอบพ่นละอองเคมีสูตรน้ำภายในบริเวณอาคารในจุดที่สามารถปฏิบัติงานได้พ่นละอองเคมีบริเวณพื้นที่ภายนอกอาคารที่เป็นจุดเพาะพันธุ์หลบซ่อนอยู่อาศัย เช่น ตามห้องพักขยะท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำขังต่าง  เพื่อกำจัดต้นตอของปัญหา

Top